Pedagogisk dokumentation

Enligt förskolans läroplan avsnitt 2.6; förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. 

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att berätta om barnen och deras olika sätt att erövra omvärlden. Målet är att tillvarata barnens möjligheter att växa och lära, för att förskolan ska kunna erbjuda barnen goda förutsättningar och relevanta utmaningar. Att arbeta med pedagogisk dokumentation handlar om att identifiera varje barns eget läromönster och göra barnen medvetna om sina egna förmågor. Vi behöver observera vad barnen gör för att utmana dem att utveckla och använda hela sin förmåga. Vi måsta ge barn förutsättningar till expansion av den egna kapaciteten samt viljan att leka, uppleva, skapa och lära mer och nytt. Vi synliggör barnens egna val och lärande i vardagen genom att fotografera, måla, berätta och prata om det de gjort, tillsammans med barnen. 

I den pedagogiska dokumentationen vill man fånga barnens läroprocess. Hur lär sig barnet? Hur lär barnen av varandra? Hur löser barnet problem och vad händer när man är kreativ? Det är inte resultatet i sig som är det viktiga utan barnets väg dit. När vi sedan reflekterar över detta kan vi hjälpa barnen att få syn på, minnas och fundera över sin egen läroprocess. Vi vill visa vilken kompetens det enskilda barnet har och även hur de som grupp lär sig av och med varandra. 

Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till barn, kollegor och föräldrar. Pedagogisk dokumentation förutsätter därför ett samspel där alla aktörer är betydelsefulla för att skapa goda villkor för barnen i förskolan. 

Genom att dokumentera barnens görande får man en rik och varierad bild av verksamheten och kan utveckla förskolans pedagogiska innehåll i enlighet med läroplanens intentioner och målområden. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger förskolan underlag till utvärdering och uppföljning för att systematiskt kunna utveckla den pedagogiska kvaliteten.