Vår verksamhetsidé 

Vi bygger vår verksamhet på för oss viktiga värden; trygghet, glädje, delaktighet och olikhet.

Vi tror på att skapa demokratiska mötesplatser där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts kring meningsfulla sammanhang i relation till omvärlden.

Vi tror på att stödja barnens nyfikenhet och att komma samman kring gemensamma angelägenheter. 

Vi vill att barnen när de lämnar våra förskolor ska vara väl rustade med framtidstro, hopp och se värdet av att lyckas tillsammans. 

Vi erbjuder en inspirerande och variationsrik pedagogisk lärmiljö där barnen tillsammans med aktivt närvarande pedagoger utforskar, reflekterar och lär tillsammans.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens och pedagogernas lärande.

Våra ställningstaganden

Superstruktur – gemensamma överenskommelser – inne och ute

Pedagogiska lärmiljön – inne och ute – den tredje pedagogen

Projekterande arbetssätt

Pedagogisk dokumentation