Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18) ska rektor och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera resultaten i förskolans utbildning.

Vi på Unike förskolor använder oss av pedagogisk dokumentation och reflektion i det systematiska kvalitetsarbetet. Med hjälp av dessa får vi syn på hur vår utbildning och undervisning stödjer barnens utveckling och lärande

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som innebär att vi analyserar våra observationer från arbetet med barnen för att hitta sätt att fördjupa deras intressen, kunskaper och förmågor. Barnen ska vara delaktiga och deras röster ska lyftas fram.

Systematiskt kvalitetsarbete handlar främst om att pedagogerna identifierar vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i utbildningen. Det finns inga mål för vad det enskilda barnet ska uppnå vid olika åldrar eller tidpunkter. Det är själva utbildningen som utvärderas och analyseras.

Följande möten för reflektion, analys och utvärdering pågår under året:

  • Pedagogers enskilda reflektionstid.
  • Arbetslagets gemensamma reflektionstid.
  • Pedagogmöten/APT på kvällstid för alla pedagoger.
  • Utvecklingsdagar för hela förskolan.
  • Kompetensutveckling i form av föreläsningar, nätverk, handledning av pedagogisk utvecklingsledare, litteraturläsning mm.
  • Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal med vårdnadshavare.
  • Föräldramöten.
  • Föräldrasamverkan.