Villkor för förskoleplats i Nacka

Vistelsetid – förvärvsarbete/studier 

Barnets vistelsetid på förskolan baseras på vårdnadshavares arbetstid/ studietid samt resa till och från arbets-/ studieplatsen. För vårdnadshavare med schemalagd arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid. Barnet vistas alltså inte på förskolan då vårdnadshavare har semester.

Vistelsetid – arbetssökande 

Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter att vårdnadshavare blivit arbetssökande. Vistelsetiden förläggs utifrån vårdnadshavares behov och detta med en vistelsetid på högst 25 timmar per vecka. 

Vistelsetid – föräldralediga 

Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter syskonets födelse. Samråd kring förläggningen av vistelsetiden ska ske mellan vårdnadshavare och anordnare. Skälig hänsyn ska då tas till barnets behov av kontinuitet, till vårdnadshavares önskemål och till verksamhetens organisatoriska förutsättningar. Vistelsetiden är högst 25 timmar per vecka. 

Vistelsetid vid kombination av föräldraledighet med förvärvsarbete/studier 

Vårdnadshavare som kombinerar förvärvsarbete/ studier med föräldraledighet kan välja att antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten (25 timmar per vecka) eller på grundregeln (arbetstid/ studietid samt resväg). Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter syskonets födelse. 

För att styrka behovet av vistelsetid ska intyg lämnas till anordnare, se nedan. Intygen ska sparas i två år eftersom efterkontroll kan komma att ske. 

Förvärvsarbete i kombination med föräldraledighet 

  • Arbetsgivarintyg, med uppgift om arbetstid. 
  • Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel. 

Studier i kombination med föräldraledighet 

  • Antagningsbevis måste lämnas innan kontrakt signeras. 
  • Registreringsbevis eller motsvarande ska lämnas när studierna påbörjas. 
  • Intyg ska lämnas där studieanordnaren intygar att studier bedrivs. 

Ändring av vistelsetid 

Ändring av vistelsetid gör ni på Nacka24. Vid ändring av vistelsetid ska göras senast 30 dagar innan ändringen ska börja gälla. Fyll även i ett nytt schema som finns att hämta under flik; blanketter och maila/lämna till din avdelning. 

Avgift 

Avgiften för vistelsetiden regleras i 3 intervaller: 

20-25 timmar/ veckan 

26-39 timmar/ veckan 

40 timmar och mer/ veckan 

Avgift utöver maxtaxan 

Förskolan iakttar avgiftsfrihet enligt förordningen om maxtaxa (förordning 2001:160). Det innebär att inga regelbundna avgifter ”till exempel matsäck en gång i veckan, frukt etc.” ska förekomma. En enstaka avgift kan tillåtas i samband med utflykt förutsatt att det rör sig om en mindre kostnad. Samtycke av vårdnadshavare ändrar inte principen om avgiftsförbud. 

Information om förskolans öppettider 

Förskolan har öppet alla vardagar samt dag före röd dag 06.30-18.00 om föräldrar behöver pga. arbete och studier. 

Vid tillfälliga stängningar så som studiedagar och sommarstängning erbjuds annan omsorg vid behov. Detta ska meddelas i god till förskolan. 

Olycksfallsförsäkring 

Barn som är inskrivna i kommunala och auktoriserade fristående förskolor är olycksfallsförsäkrade av Nacka Kommun. 

Uppsägning av plats 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Anmälan om uppsägning görs via Nacka24. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften.