Sekretess och anmälningsskyldighet

Den som är anställd inom Unike förskolor lyder under Offentlighets och sekretesslagen 2009:400. Denna lag har till uppgift att skydda den personliga integriteten.

Sekretessen gäller utåt, mot till exempel privatpersoner, medier och andra myndigheter. Den gäller även inom vår verksamhet.

I vissa fall kan pedagogerna ändå lämna ut uppgifter, till exempel om:

  • Samtycke finns från vårdnadshavare
  • Den anställde misstänker att ett barn far illa – då gäller anmälningsplikt till socialtjänsten
  • Den anställde misstänker brott
  • Särskild sekretessprövning är gjord

Den anställde kan också tala med sina arbetskamrater när uppgifterna behövs för barnet/barnens och det gemensamma arbetets skull. Det innebär samtidigt att inga känsliga uppgifter ska spridas på arbetsplatsen om det inte behövs i tjänsten.

Offentlighet och meddelarfrihet
Den som arbetar i förskola har rätt att muntligt och fritt lämna meddelanden till tidningar, radio och TV. Huvudregeln är att verksamheten ska vara öppen för insyn. Denna öppenhet begränsas dock av att den anställde har tystnadsplikt och att vissa handlingar är hemliga. Det är därför viktigt att den anställde har kunskap om när tystnadsplikt och sekretess gäller.

Känsliga uppgifter
Uppgifter om barnets och de närståendes personliga förhållanden som är av känsligt slag ska inte lämnas ut. Förskoleverksamheten har också tystnadsplikt och sekretess mot annan skolpersonal. Känsliga uppgifter kan endast lämnas vidare till skolan efter sekretessprövning eller med stöd av samtycke.

Brott mot tystnadsplikten
Om en anställd bryter mot tystnadsplikten kan detta leda till straff.

Polisutdrag
Den som erbjuds en anställning inom förskoleverksamhet skall till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget skall vara högst ett år gammalt.